2006   
2006-01-15_korytna_vanocni-koncert2006-01-15_korytna_vanocni-koncert 2006-01-29_zpivani_blatnice2006-01-29_zpivani_blatnice 2006-01-29_zpivani_nivnice2006-01-29_zpivani_nivnice 2006-02-25_142006-02-25_14
2006-02-25_cepeni_jany_bile2006-02-25_cepeni_jany_bile 2006-03-04_kyjovske-v-hodonine2006-03-04_kyjovske-v-hodonine 2006-03-16_zazpivej-slavicku_ub2006-03-16_zazpivej-slavicku_ub 2006-03-25_sobotni_zkuska2006-03-25_sobotni_zkuska
2006-03-31_malucka-nivnicka_vajicka-tatar2006-03-31_malucka-nivnicka_vajicka-tatar 2006-03-31_vynasani-mareny2006-03-31_vynasani-mareny 2006-04-02_nove-leto2006-04-02_nove-leto 2006-04-07_malovani_kraslic_divky_mala-niv2006-04-07_malovani_kraslic_divky_mala-niv
2006-04-14_kupani_velkopatecni2006-04-14_kupani_velkopatecni 2006-04-17_slahacka2006-04-17_slahacka 2006-04-17_slahacka_malucke_nivnicky2006-04-17_slahacka_malucke_nivnicky 2006-04-22_prednaska_ostrava2006-04-22_prednaska_ostrava
2006-04-23_zkuska-nivnicka-u-ondru2006-04-23_zkuska-nivnicka-u-ondru 2006-04-30_maj2006-04-30_maj 2006-05-12_malucka-nivnicka_zkuska2006-05-12_malucka-nivnicka_zkuska 2006-05-20_zeny-nivnicky2006-05-20_zeny-nivnicky
2006-05-28_jizda-kralu_kdyz-kvete-barvinek2006-05-28_jizda-kralu_kdyz-kvete-barvinek 2006-05-31_nataceni_s_brolnem_v-brne2006-05-31_nataceni_s_brolnem_v-brne 2006-06-02_broln2006-06-02_broln 2006-06-09_hodonin2006-06-09_hodonin
2006-06-16_zkuska-male-nivnicky2006-06-16_zkuska-male-nivnicky 2006-06-22_knihovna-uh2006-06-22_knihovna-uh 2006-06-23_ukolovka-mala-nivnicka2006-06-23_ukolovka-mala-nivnicka 2006-06-24_straznica_20062006-06-24_straznica_2006
2006-07-03_zkuska-na-lopeniku-lopenicarek2006-07-03_zkuska-na-lopeniku-lopenicarek 2006-07-07_zkuska-na-lopeniku2006-07-07_zkuska-na-lopeniku 2006-07-16_462006-07-16_46 2006-07-22_hornacke2006-07-22_hornacke
2006-07-28_12006-07-28_1 2006-07-29_v2006-07-29_v 2006-08-11_chata-vinohrady_vitek-narozky2006-08-11_chata-vinohrady_vitek-narozky 2006-08-11_zkuska-na-vinohradoch2006-08-11_zkuska-na-vinohradoch
2006-08-18_zkuska-nivnicka2006-08-18_zkuska-nivnicka 2006-08-24-volejbal2006-08-24-volejbal 2006-08-24_zkuska-s-12_piet2006-08-24_zkuska-s-12_piet 2006-08-28_lopenik-vyprava2006-08-28_lopenik-vyprava
2006-09-01_hody_n+12piet+rozjete japko2006-09-01_hody_n+12piet+rozjete japko 2006-09-09_slavnosti-vina_uh2006-09-09_slavnosti-vina_uh 2006-09-16_svatba-adam-sylva2006-09-16_svatba-adam-sylva 2006-09-22_narozky-bystricane2006-09-22_narozky-bystricane
2006-09-26_zkuska-malucke-nivnicky2006-09-26_zkuska-malucke-nivnicky 2006-09-26_zkuska-nivnicky2006-09-26_zkuska-nivnicky 2006-09-29_malucka-nivnicka2006-09-29_malucka-nivnicka 2006-10-08_prsednaska-s-necasem2006-10-08_prsednaska-s-necasem
2006-10-20_zkouska-nivnicky2006-10-20_zkouska-nivnicky 2006-10-22_zkouska-male-nivnicky2006-10-22_zkouska-male-nivnicky 2006-11-03_zkuska-mladymi-burcaky2006-11-03_zkuska-mladymi-burcaky 2006-11-10_koncert-na-ogaru2006-11-10_koncert-na-ogaru
2006-11-12_bystricka-kaple-hody2006-11-12_bystricka-kaple-hody 2006-11-17_nataceni-v-besede2006-11-17_nataceni-v-besede 2006-11-18_nataceni-cd-romu2006-11-18_nataceni-cd-romu 2006-12-01_zvony-dytrychove2006-12-01_zvony-dytrychove
2006-12-16_zabijacka-v-bystrici2006-12-16_zabijacka-v-bystrici 2006-12-20_nataceni-ct-brno2006-12-20_nataceni-ct-brno 2006-12-22_patecni-vanocni-besidky2006-12-22_patecni-vanocni-besidky 2006-12-25_vanocni-koncert2006-12-25_vanocni-koncert
kdecokdeco